Nest-Sotras Lover

Her finner du lovene for IL Nest-Sotra Fotball - vedtatt på Årsmøtet 2003

LOVER FOR NEST-SOTRA FOTBALL

Stiftet 01.01.1968

Vedtatt den 06.03.2003 med senere endringer senest av 15.05.2003.

Godkjent av idrettsstyret den 11.06.2003

Generelt:  NIFs basis-lovnorm for idrettslag som er organisert av allianse-idrettslag er ufravikelig og inneholder minimum av hva slike lag må ha i sin lov.  Ut over det lovnormens bestemmelser kan lagene legge til det de ønsker og som anses nødvendig for nettopp dette laget, så lenge tilleggene ikke strider mot NIFs lov eller bestemmelser, eller mot denne lovnorm.

Idrettslag som er tatt opp i NIF kan endre sin lov, jfr. NIFs lov § 1-6 (merk at også disse endringene skal godkjennes av NIF).

§ 1 Formål

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Hordaland Idrettskrets.

Laget organiseres av Nest-Sotra allianse-idrettslag og plikter å overholde dette

lagets lover og bestemmelser. Laget må ikke foreta seg noe som er egnet til å skade

Nest-Sotra allianse-idrettslagets navn eller rykte.

Laget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

Laget hører hjemme i Fjell kommune, og er medlem av Fjell Idrettsråd.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 5, 11, 12 og 13 gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte

stå i lagets egen lov.

§ 3  Medlemmer

Alle som lover å overholde lagets og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Alle medlemmer blir automatisk medlem av Nest-Sotra allianse-idrettslag og plikter å overholde dette lagets lover og bestemmelser. Jfr. Lover for allianse-idrettslaget Nest-Sotra

For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds og medlemmers, samt lagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§ 4  Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent. Jfr. NIFs lov §2-5.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i laget. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

§ 5  Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Et medlem kan avtale med laget at kontingenten skal betales helt eller delvis ved dugnad. Merk at styret har svært begrenset adgang til å pålegge medlemmene dugnadsplikt.

Medlemmer som skylder kontingent til laget eller til Nest-Sotra allianse-idrettslag for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringer til opphør ved strykning fra lagets side.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse. Jfr. NIFs lov § 2-6

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.  Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. 

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§ 7 Inhabilitet

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler.

§ 8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser).

§ 9 Årsmøte

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av februar måned. Regnskap for laget skal være avsluttet innen 31. Desember og være ferdig revidert innen 3 uker før årsmøtet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel,[ Jfr. NIFs lov § 2-8.] direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført  dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøte ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det.  Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. Jfr. NIFs lov §2-9.

§ 10 Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

§ 11 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer.

Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer.

Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1.    Behandle lagets årsmelding.

2.    Behandle lagets regnskap i revidert stand.  Jfr. Regnskap og revisjonsbestemmelsene.

3.    Behandle innkomne forslag.

4.    Fastsette kontingent.

5.    Vedta lagets budsjett.

6.   Bestemme lagets organisasjon (jfr. §  15).

7.    Velge:

 a)    Leder og nestleder

b)    7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

c)    2 Revisorer   Jfr. Regnskap og revisjonsbestemmelsene, §5-1

d)    Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.

e)    Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.

§ 13 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 14 Styret

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at representantskapet e.l. skal kunne overprøve styrets vedtak).

Styret skal:

  1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og  bestemmelser.
  2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
  3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
  4. Representere laget utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 15 Grupper/avdelinger

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

§ 16 Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§ 17 kan ikke endres. 

§ 17 Oppløsning

Oppløsning av laget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.

Oppløsning av lagets organisering i Nest-Sotra allianse-idrettslaget må vedtas med 2/3 flertall.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret.

Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.

Annonse fra Obos-ligaen: